Verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop-en verkoopsvoorwaarden.

2. De verkoopovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger worden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.

3. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn en afgeleverd in het magazijn van de afnemer. Ze reizen dienvolgens op kosten en risico van Memory Stone naar het magazijn van de afnemer. Het product is na aflevering voor risico van de afnemer.

4. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden bezorgd. Alle klachten omtrent de leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de leveringsverzending van de factuur. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot hertelling of vervanging van de goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

6. Bedrijven zijn verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

7. In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze hier voren expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (niet of niet tijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder in-morastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % berekend op de hoofdsom, inclusief B.T.W., met een minimum van 15 EURO.

8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.

9. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de BAL (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B A.I , Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/3235.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.